HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XÂY DỰNG ĐOÀN CƠ SỞ, CHI ĐOÀN \\"3 NẮM, 3 BIẾT, 3 LÀM\\" NĂM HỌC 2023-2024
Ngày Đăng: 2023-06-20 08:49:54

HƯỚNG DẪN

V/v thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở, Chi đoàn “3 nắm, 3 biết, 3 làm”

Năm học 2023 - 2024

---------

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở, Chi đoàn “3 nắm, 3 biết, 3 làm”, Giai đoạn 2023 – 2027.

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh ban hành Hướng dẫn thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở, Chi đoàn “3 nắm, 3 biết, 3 làm” năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí “3 NẮM”: nắm tình hình Đoàn viên, thanh niên; nắm tình hình đơn vị; nắm nghiệp vụ công tác Đoàn.

1.1 Nội dung thực hiện:

1.2Giải pháp thực hiện:

2. Tiêu chí '3 BIẾT': Biết nghị quyết, Biết chương trình, biết nhu cầu

2.1. Nội dung thực hiện

2.2 Giải pháp thực hiện

  1. Tiêu chí “3 LÀM”: làm công trình thanh niên; làm chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm; làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và tham mưu cấp uỷ, phối hợp với các tổ chức liên quan:

3.1 Nội dung thực hiện

3.2 Giải pháp thực hiện

hợp thanh niên và từng bước nâng cao chất lượng đoàn viên gắn với các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày Đoàn viên” hàng năm.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

  1. Đối với Đoàn trường:
  1. Đối với Đoàn cơ sở:
  1. Đối với Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở: