NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
Ngày Đăng: 2023-12-08 14:43:54

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 (sửa đổi, bổ sung luật Bảo vệ môi trường năm 2014), thể hiện mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường kết hợp nội dung trọng tâm bảo vệ sức khỏe người dân; được Quốc Hội thông qua vào ngày 17/11/2020.

Luật BVMT 2020 có những điểm mới như sau:
Luật BVMT 2020 tăng 9 nội dung giải thích thuật ngữ so với luật BVMT 2014. Trong đó, có các thuật ngữ mới như đánh giá sơ bộ tác động môi trường; đăng ký môi trường; chất ô nhiễm khó phân hủy... Đặc biệt, bổ sung “cộng đồng dân cư' vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng luật BVMT năm 2020, nhằm khẳng định vị trí, vai trò của nhóm đối tượng quan trọng này trong công tác BVMT.

Luật đã dành một Mục riêng (Mục 4, chương II) để quy định về BVMT di sản thiên nhiên, gồm có các quy định về di sản thiên nhiên; việc xác lập, công nhận và công tác quản lý, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ di sản thiên nhiên.

Đối với các nhóm đối tượng là cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ cần lưu ý Mục 2, chương IV Luật BVMT 2020, từ Điều 28 đến Điều 29 về quy định tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư, đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Thông tin, báo cáo lĩnh vực môi trường cần được công khai minh bạch, đảm bảo nguyên tắc BVMT theo quy định tại Điều 4 Luật BVMT 2020 nhằm phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong các hoạt động BVMT.

Bên cạnh đó, quy định về Giấy phép môi trường (Điều 39 đến Điều 49), Bảo vệ môi trường theo ngành, lĩnh vực (Điều 50 đến Điều 71) và Quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác (Điều 72 đến Điều 88) cũng được quy định và ban hành một mục riêng trong Luật BVMT năm 2020.

Ngoài các quy định trên, Luật BVMT 2020 cũng đã kế thừa, bổ sung để tiếp tục thực hiện các quy định về ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), thúc đẩy phát triển thị trường các-bon trong nước, quy định về phát triển kinh tế môi trường, kiểm toán môi trường

Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (riêng tại Khoản 3 Điều 29 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2021).
 
http://stnmt.tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/nhung-iem-moi-va-cac-quy-inh-cua-luat-bao-ve-moi-truong-2020/28932952
#HCMCOU #OUGreenPlusClub
#Xaydung_Ketnoi_Lantoa
-----------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Fanpage: OU Green Plus
Email: ougreen@ou.edu.vn
Group OU BVMT: https://www.facebook.com/groups/731215434095351/