PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ngày Đăng: 2023-10-01 15:45:18

Triển lãm infographic - Pháp luật về đất đai

Trong quá trình đổi mới, pháp luật và các chế định pháp lý về vai trò của Nhà nước đối với đất đai ngày càng được hoàn thiện hơn. Riêng dưới góc độ pháp lý, Luật đất đai đã khẳng định: “Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý báu, là tư liệu sản xuất đặc biệt…”. Chính vì thế hiểu rõ về Luật đất đai sẽ giúp các bạn có những lợi thế nhất định để vận dụng pháp luật về đất đai trong cuộc sống.

Để hiểu sâu hơn những quy định trong Luật, OUers cùng tham khảo Luật

Đất đai năm 2013 và từng trang của bộ ấn phẩm dưới đây nha

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.