PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Ngày Đăng: 2023-09-01 15:42:49

Môi trường đã và đang là một vấn đề rất nóng được quan tâm bởi cả thế giới. Nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật. Chính vì thế việc bảo vệ môi trường là một việc làm cấp thiết hiện nay. Luật Bảo vệ môi trường được ban hành với các điều luật quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.